Program

Jernbanereformen er klar til avgang, hva blir den nye opplevelsen for de reisende? Kan den langsiktige utviklingen av jernbanen ivaretas bedre etter reformen? Hvordan brukes samfunnsøkonomi nå, og hvordan har tidligere prosjekter slått ut? Godstransporten trenger bedre moment, hvordan kan ny teknologi og bedre rammevilkår løse utfordringene? På Jernbaneforum får du møte sentrale aktører i bransjen og høre om suksesshistoriene fra Norge og utlandet.


1. strekning 09:00-10:15

Norsk Jernbane anno 2050?

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister

 Hvilke ambisjoner har regjeringen for jernbanen på lengre sikt, frem mot 2050?
 • Er ambisjonene for lange strekninger kun fokusert på veiene?
 • Planer og fremdrift for konkurranseutsetting i Norge.
 • Direktoratets rolle i langsiktig utvikling av transporttilbud og infrastruktur, inkl. samarbeid med regionale myndigheter

Last ned presentasjonen her


Customer demands for future rail services (Språk: Engelsk)

David Sidebottom, Passenger Director, Transport Focus

 • Different demands for different modes of operations, i.e. commuters, intercity, long distance.
 • What do rail customers demand in the future?
 • What is the public perception of rail travel now, compared to the years prior to liberalization?
 • Ticketing and travel planning, what are the potentials in new technologies?
Last ned presentasjonen her

Service suppliers in a liberalized market (Språk: Engelsk)

Dr. Nigel G. Harris, Managing Director, The Railway Consultancy Ltd

 • How has the market for rail service suppliers changed since start of liberalization?
 • How should the government provide fair and profitable market for suppliers?

Last ned presentasjonen her

2. strekning - Persontog:10:40-11:45

Fly og tog

Jon-Inge Lian, Seniorrådgiver, Konsernstab Strategi og utvikling

 Flyet er den dominerende transportformen for passasjerer mellom regionene i Norge, men toget tar opp konkurransen med å tilby arbeidsro og reise fra sentrum til sentrum av byene. Er det slik det vil se ut i fremtiden også, eller vil rollene mellom fly og tog endres? Er de to transportformene rene konkurrenter, eller komplementerrer de hverandre?Er toget mer enn en tilbringertjeneste for flynæringen?
 • Hvordan kan man få bedre knutepunkter mellom fly og tog?
 • Er flyselskapene aktuelle jernbaneoperatører?
 • Kan vi få en Virgin Rail i Norge?
 • Flygods inn og utland, kan jernbanen spille på lag?

Last ned presentasjonen her

Saltenpendelen, suksessformelen for lokaltog i nord

Bjørn-Tore Hansen, Salgs- og markedsansvarlig Nordlandsbanen, NSB

 iden etableringen av Saltenpendelen i 2001, har lokaltogene mellom Bodø og Rognan hatt en god utvikling, og spiller i dag en viktig rolle i å binde indre Salten sammen med Bodø til en felles bo- og arbeidsregion.
 • 100 000 reisende på lokaltogtilbud langt utenfor IC. Hva er suksesskriteriene?
 • Langsiktig arbeid for økt kundetilfredshet
 • Hvordan arbeider NSB for å oppnå selskapets målsettinger om fornøyde kunder?

Presentasjonen kommer.

TIDR - fra dør til dør i hele Norge

Erik Jansson og Geir Arne Brevik, Making Waves

For den reisende er togreisen bare en del av reisen. Med lanseringen av TIDR har NSB utviklet en nasjonal, nøytral reiseplanlegger for all type kollektivtrafikk. Making Waves forteller i dette foredraget hvordan man har jobbet i prosjektet, hva som har gjort TIDR mulig, og hvordan NSB har løst dette. Making Waves vil gi 5 klare råd på hvordan man lager brukervennlige tjenester for publikum.

Last ned presentasjonen her

2. strekning - Godstransport: 10:40-11:45

Strategi for godstransport på bane

Roger Kormeseth, Jernbaneverket

 • Hva må til for å løfte gods på bane?
 • Å bygge ny infrastruktur tar lang tid - hvilke andre tiltak kan iverksettes for å bedre konkurransesituasjonen på kort- og mellom lang sikt?
 • Potensialet for overføring til bane var mindre enn man håpet på. Hvilke makrogrep kan samfunnet ta for å få en mer miljøvennlig godstransport?

Last ned presentasjonen her

Har vognlast en fremtid i Norge?

Kjell Owrehagen, Green Cargo

 Vognlast er et godssystem der hele vogner fraktes fra avsender til mottaker, uten at godset lastes på bil i begge ender. I Norge ble vognlastsystemet avskaffet på 90-tallet til fordel for containertransport, men på kontinentet er det fortsatt et bæredyktig transportsystem som håndterer alt fra råvarer til industrigods. I Norge er det kun Green Cargo som kjører vognlast, og de staser nå sterkere i landet.
 • Hva er vognlast, og hvorfor er det så utbredt i utlandet?
 • Er det marked for vognlast i Norge?
 • Trengs sidesportilgang og underveisterminaler, eller store gods-huber?

Last ned presentasjonen her

Suksesshistorier fra godstransporten

Mens strategier og millioner tonn blir diskutert og problematisert går næringslivet foran med gode ideer og løsninger som strider i mot etablerte teorier. Vi får høre lyntaler fra fire aktører i godsbransjen som på hver sin måte representerer en suksesshistorie som tydeliggjør togets betyning, også utenfor tykke rapporter og store tall.

 Åsunn Lyngedal, Narvik Havn: ARE-toget
ARE-toget, Arcitc Rail Express, har vært en ubetinget suksess med sine transporter fra Alnabru til Kiruna og Narvik gjennom Sverige. Hva har dette å si for regionen?

Åsunn Lyngedal er utdannet jurist og har bak seg en variert juridisk praksis før hun ble daglig leder i Narvikregionens næringsforening. Hun jobber nå som prosjektleder i Narvik Havn. Hun var direktør ved Nord-Norges Europakontor før hun flyttet tilbake til Narvik og startet i jobb som prosjektleder for Ofotbanealliansen som arbeider for kapasitetsutvidelser for Ofotbanen.

 Voss of Norway: Transport av eksklusivt vann fra Iveland
Voss-vann tappet på flaske ved Iveland sendes i dag på lastebiler til Kristiansand havn for utskiping til kunder. Voss of Norway jobber i dag med å overføre denne transporten til tog. Hvordan kan så korte transportopplegg være lønnsomme?


 Roy Holth: Grensehandel med sand og betongprodukter basert på tog.
Gunnar Holth grusforretning AS har satt i gang en togpendel der sand fra eget sandtak eksporteres og betongprodukter fra Benders importeres på de samme vognene.

Lunsj 11:45-12:45

12:45 - Underholdningsinnslag

Viggo Sandvik

 Viggo Sandvik er en musiker og komiker fra Gjøvik, kjent fra Vazelina Bilopphøggers. I 2006 sluttet han i gruppen for "å gjøre noe annet" og har siden fortsatt sin solokarriere. Dette "annet" blir blant annet å fremførre et kåseri, spesielt skrevet for Jernbaneforum.

3. strekning: 13:00-14:00

Placemaking around Train and Metro Stations (Språk:Engelsk)

Marten Wassman, Benthem Crouwel Architects

 • Re-integration of Transit Interchanges into the Fabric of Towns and Cities
 • Best practice examples from The Netherlands
Last ned presentasjonen her

Hvordan ser toghjernenes byer ut?

Alexandria Algard, Alexandria Algard ArchitectsFoto: Tommy Ellingsen
Jernbaneutbygging endrer byer og reisemønster. Dagens politikk sikter vekk fra de siste femti årenes bilisme mot mer skinnegående kollektivtransport. Hvordan endrer det småbyenes forutsetninger?
 • Hvordan påvirker reisemønster og ulike transportmidlene byene, og omvendt?
 • Hvorfor velger vi som vi gjør, og hva skal til for å velge annerledes?
Presentasjonen er ikke publisert etter foredragsholders eget ønske.

Hvilken rolle kan jernbanen spille i bymiljøavtaler?

Erlend Solem, Fylkesdirektør for samferdsel, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 • Hvilken rolle har jernbanen i en byregions transportsystem?
 • Hvordan utvikle jernbanen i pågående arbeid med kommune- og regionforstørring

Last ned presentasjonen her

4. strekning: 14:25-16:00

Panelsamtale: De unges forventninger til jernbanen

Den neste Nasjonal Transportplan (NTP) gjelder til 2029. Jernbaneverkets perspektivutredning gjelder til 2040. Hvor går vi etter det? Konferansier Geir Helljesen vil forsøke å få klarhet i disse perspektivene i en panelsamtale med fire representanter for ungdommer.
 • Syvert Kråkenes, Natur og Ungdom
 • Stian Seland, LNU Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Johannes Utvåg, Norges Arkitske Studentsamskipnad


Samfunnsøkonomi i infrastrukturprosjekter

Torger Reve, professor, Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og logistikk

 • Samfunnsøkonomi er et omdiskutert tema som benyttes til å kalkulere om et prosjekt er lønnsomt for samfunnet. Men er modellene våre gode nok til å avgjøre om infrastruktur lønner seg, og er tidshorisonten lang nok?
 • Hva er samfunnsøkonomi, og hvordan brukes det i store prosjekter som jernbaneutbygging?
 • Er de samfunnsøkonomiske modellene gode nok til å avvise eller vedta et infrastrukturprosjekt?

Last ned presentasjonen her

Green Cargo - Utfordrer på norske spor

Jan Kilström, CEO Green Cargo

 Green Cargo har annonsert at de vil satse på det norske markedet, og de kommer på Jernbaneforum for å orientere om sine planer. CargoNet har levert sorte tall for første gang på flere år, men samtidig har Cargolink meldt at de legger ned virksomheten. Hva er fremtiden for en ny aktør på det norske godsmarkedet?

Kilström brukte ikke en presentasjon i sitt foredrag.

Planlegging av nasjonal transport

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør

 • Hva er ambisjonene for de lange strekningene på lang sikt?
 • Hva er rett spor når IC står ferdig i 2030?
 • Etatenes forslag til NTP (dersom det blir levert før Jernbaneforum).
 • NTP godsanalyse - Hva skal til for endelig å få realisert «Gods fra vei til jernbane og sjø»?
 • Utredning av ikke-elektrifiserte strekninger - hva er status?
 • Hva blir Jernbanedirektoratets rolle?
Last ned presentasjonen her

Avsluttende refleksjoner 15:50-16:00

Jon-Olav Strand, Fylkesvaraordfører, Aust Agder Fylkeskommune, og leder av Jernbaneforum Sør

Konferansier: Geir Helljesen

 Vi har den glede å ønske Geir Helljesen velkommen tilbake som konferansier for Jernbaneforum i 2016. Geir har vært med oss i mange år, og har et smittende engasjement for jernbanen og konferansen.

Geir Helljesen begynte i NRK i 1968. Han var de første årene allmennreporter og nyhetsanker. Fra 1971 var han reporter i politisk redaksjon. Han har presentert valgresultater fra 21 valg i Norge, inkludert de to folkeavstemningene, og dessuten fra en rekke valg i Sverige, Danmark, Finland og Island.

Han har gså vært sentral i NRKs dekning av Nobels Fredpris siden midt på 1970-tallet. Geir har i en årrekke vært brukt som livereporter ved store begivenheter samt laget en rekke reportasjer og programmer med kulturpersonligheter og kongelige. Geir snakker gjerne om likheter og forskjeller i nordisk politikk. Han er også svært kunnskapsrik om valg og styressystemer både når det gjelder rikspolitikk og lokalpolitikk.

I tillegg har han politikk, næringsliv, Nobel og fredsprisen som spesialområder. Geir ble født i 1939 i Bergen. Hans utdannelse er Cand. philol. med fagene statsvitenskap, historie og engelsk samt pedagogisk seminar.

Geir ble i 2005 kåret til årets journalist i NRK. I 2008 fikk han Gullrutens hederspris, og i 2009 ble han utnevnt til Ridder, første klasse av den Kongelige Norske St. Olavs orden. Geir var i 1958 sjef for Dræggens Buekorps.